Bibliai titkok – Frigyláda, égi harc, Mózes, papi szentségek

Bibliai titkok olyan ismeretek, amelyek a beavatottak előtt hajdanán nyilvánvalóak voltak, a de a ma embere számára – aki mindent csak külső érzékszervekkel figyel meg – ezek rejtélyek. Sajnos manapság is annyi blődség, ostoba feltételezés jelenik meg ezekkel kapcsolatban – még vallási vezetőktől is – hogy érdemes ezeket tisztázni.

A Biblia egyszerre történelmi dokumentum, szimbolikus tanítás, és útmutató is, mely azonban csak azok számára mond valamit, akik ismerik a szavak valódi jelentését. Például Joseph Murphy a tanításaiban egyedi módon értelmezi ezeket, ami sokat segíthet, hogy erőt merítsünk belőlük. Azonban ezeknek többségében semmi közük a valódi jelentéshez.A valódi frigyláda tartalma

A mai ismeret a frigyládát egy olyan tárgynak tarja, melyet Mózes készített, és ebben hordozták a tízparancsolat kőtábláit. Nem véletlenül a sokat említett bibliai titkok egyike. De a frigyláda eredete Egyiptomba vezet vissza. Elisabeth Haich csodálatos életrajzi könyvében szellemi vezetője, az egyiptomi főpap által megismerhetjük a frigyláda valódi eredetét.

A frigyláda a legmagasabb frekvenciákat elraktározó eszköz. Azért nevezik frigyládának, mert a házassági kötelékhez hasonlóan szoros kapcsolatot teremti meg az isteni és anyagi frekvenciák között. Olyan anyagból áll, amely ezt a mérhetetlenül erős energiát hosszú ideig képes elraktározni.

A frigyládát az ősi Egyiptom főpapjai és beavatott fáraói használták, és töltötték fel. Csak a legmagasabb szintet elért beavatottak használhatták minden következmény nélkül, mert az ő testük már azzal az erővel, rezgési szinttel rendelkezett. Más emberre villámcsapásként hatott volna.

Nem véletlenül készült speciális anyagból, és tartották a legerősebb szigetelőanyagból készült falak mögött. Ugyanis a szabadon engedett energiái azonnal dematerializálhatták az anyagot. A beavatottak építő-gyógyító erőként használták fel, ugyanakkor beavatatlanok kezében pusztítást hozott volna. Az ismert Indiana Jones filmben a láda hatására előidéződő jelenségek nem is olyan fantasztikusak, mint gondolnánk.

A valódi frigyláda eredete, tartalma

A frigyláda energiái képesek az anyagot súlytalanná tenni, vagy éppen sokszorosára növelni a súlyát. Képes az anyag feloldására, vagy éppen materializálására, így könnyűvé téve az építőmester főpapoknak bármilyen építmény létrehozását. Ugyanakkor az időjárást is tudták befolyásolni.

Mózes, aki az utolsó igazi egyiptomi beavatott volt, egy kisebb méretű, de viszonylag jól szigetelő foglalatban helyezte el a frigyládát. Kisebb mértékben töltötte fel az energiával, és a láda a halála után még hosszú ideig – bár egyre gyengülve – megtartotta azt. Ezt a beavatatlanok még több országban hordozták, mígnem rájöttek, hogy már nincsen ereje. Később már csak a legendája maradt fenn, és más korok emberei csak találgatták, mi volt az.

Égi harc, égi küzdelem, Biblia

Az égi küzdelem a Biblia szövegéből egy valós történés leírása, ám a mai napig szinte meseszerűen ábrázolják. Azért, mert külsődlegesen fogják fel, s valami abszolútnak, holott csak a fejlődés egy pontján létrejött eseménysor volt.

Nézzük, mi áll a Jelenések könyvében:

„Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is.”

Miről van szó valójában? Ha a bibliai titkok mélyére akarunk hatolni, tudni kell, hogy a magasabb hierarchiák lényei nem tudnak a jóval, az istenséggel szemben cselekedni. Ők automatikusan képviselik a legfőbb jót, az eszményit, az isteni tervet. Azonban ahhoz, hogy az olyan lények, mint az ember tudatosan kifejlődni tudjon, azaz saját akaratából képes legyen a választásra, bizonyos ellenerőknek fel kellett lépniük.

Bolygó és emberfejlődésünk során, amikor a régi Nap időszak után következett a Hold fejlődés, a második szellemi hierarchia lényei közül a mozgás szellemei, azaz a dünamiszok egy része más feladatot kapott. Az volt a dolguk, hogy akadályokat állítsanak a fejlődés útjába, miáltal más lények lehetőséget kapnak az önmagukból kifejlesztett tudatosságra.

Fontos tudni, hogy ők nem gonoszak voltak, csupán az isteni tervnek megfelelően megadták a lehetőséget az ellenerők létrejöttére. Az emberen kívül csupán az egy fokkal felette álló angyalok sűrűsödtek oly mértékben az anyagiságig, hogy – nem lévén oly szoros kapcsolatban a mindenség tudatával, mint a felsőbb hierarchiák – választhattak önálló utat is.

Így voltak akik továbbhaladtak a szellemi szférákba míg mások a dünamiszok által felkínált csábítást követve, sűrűbb testiségbe költöztek. Ezeket a visszamaradt angyali lényeket hívjuk luciferieknek, akik befolyásolták az ember asztrális testét mindenféle vágyakkal beoltva.

Bibliai titkok – Mihály és a sárkány

Mihály annak a jelképe, aki felismervén ezt, a fejlődése által leküzdi önmagában ezeket az erőket, s az új tudatosságával felemelkedik. A Föld időszakban rendszeresen megjelentek a fejlettebb arkangyalok és angyali lények belső vezetőkként, egy-egy individualitásban, hogy az emberek ne legyenek teljesen megtévesztve az ellenerők által.

De ezek az angyali lények csupán az ember fizikai, éter és asztráltestébe tudtak beköltözni. A Názáreti Jézus esetében fordult először elő, hogy felsőbb lény, nevezetesen a naprendszerünkkel kapcsolatban álló legmagasabb lény, a Nap-lény beköltözött egy ember Én -jébe. Ez a lény az összes korábbi tanítóhoz képest nem a tanításaival, hanem a tetteivel hatott elsősorban.

A sárkány azon lények vezetője, akik leválasztották magukat az isteni akaratról. Abban az időszakban még nem létezett sem emberi, sem magasabb rendű állati forma, a sárkány alakja testesítette meg a leginkább azt, amit képviselt. Nem maradhatott a szellemi világokban, a Földre kellett száműzni, s ez volt Mihály tette.

Bibliai titkok - Mihály és a sárkány

A Mars és a Jupiter közötti kisbolygó övezet az égi harc, vagyis a bibliai égi küzdelem maradványa. Az égi viszályt az okozta, hogy a dünamiszok egy része tovább haladt a Nappal, a többi pedig visszamaradt a Holddal. A küriotészek, vagyis a bölcsesség szellemei a Naprendszert a mai Jupiter pályájáig sűrítették, a dünamiszok pedig a mai Marsig. E két időpont közt zajlott az égi viszály. Eme témákkal kapcsolatban érdemes elolvasnod Káin és Ábel történetének valódi jelentését is.

Bibliai titkok – Ki volt Mózes?

Itt most nem akarom részletesen bemutatni őt, ami nagyon hosszú lenne. Helyette ejtsünk pár szót néhány jelentősebb cselekedetéről. Mint fentebb már szóba került, Mózes volt az utolsó igazi egyiptomi beavatott. Az ő feladata volt a héber népet kivezetni a már szellemileg hanyatló országból, a Közel-Keletre.

A bibliai titkok egyik legtöbbet feltett kérdése: a zsidók hogyan keltek át a Vörös-tengeren? Ezzel kapcsolatban is rengeteg feltételezés látott napvilágot. Vannak akik szó szerint azt hiszik, hogy szétválasztotta a tengert, mások természeti jelenségekre gyanakodnak. A válasz nagyon egyszerű melyet Rudolf Steiner adott egy hallgatói kérdésre, és a Munkáselőadások 7. kötetében található.

Mózes rendelkezett természeti ismeretekkel is. Ezért akkor ment át a zsidókkal a tengeren, amikor az visszahúzódott, s egy homokpadon átjutottak. Mózes tudta a megfelelő időpontot, s ez volt a lényeg, mivel a kellő időben kellett odaérkezniük, és gyorsan kellett átérniük. Tehát ez esetben természeti ismeretről volt szó, s nem valami mágikus cselekedetről.

A bibliai titkok közül az égő csipkebokor, amikor az Úr megnyilatkozik, szintén érdekes. Itt az történik, hogy Mózes olyan állapotba hozza magát, melyben szelleme tiszta csatornát képez felsőbb Énjével. Ilyenkor szinte felragyog, izzik az ember aurája. Aki megszólal itt, az nem más, mint az Én Vagyok, ugyanaz a szellem, aki később, mint Krisztus, fizikailag is megnyilvánult.

A tízparancsolat valódi jelentése egy kicsit bővebb fejtegetést igényel, amibe itt nem megyek bele. A tízparancsolat nem egy külső törvény, hanem olyasmi, ami az asztrál, az éter és a fizikai test egészsége számára a megfelelő. Ezt túl hosszú lenne itt kifejtenem. Megtalálható Rudolf Steiner – Szellemtudományos embertan című előadássorozatában (1908-1909).

Mózes - Átkelés a Vörös-tengeren

Papi szentségek eredeti jelentése, értelme

Ebben a részben a papi szentségek egy részének eredeti jelentését, módját, értelmét írom le. Csak tömören és vázlatosan, a magyarázatokat Arthur E. Powell könyveiből merítettem (lásd alul a forrásokat). Mára már ezek a szertartások javarészt automatizmussá degradálódtak, de valaha igazi mély szellemi energia hatotta át őket. Bár nem kifejezetten bibliai titkok, mégis valamilyen kapcsolatban állnak vele.

Szentelt víz: a magnetizálás példája. A pap megtisztítja, majd a kereszt jelével megáldja. Mindezt mentális koncentrációban teszi.

Keresztelés: Egyik eredeti formájában a pap a homlok, torok, szív és köldökcsakra felett a kereszt jelét végzi el, úgy, hogy megnyitja az étercsakrákat. Magnetizált vizet használ, mellyel érintve a testet, az éteranyagot rezgésbe hozza, és közvetve hat az asztrális és mentális testekre.

A fej teteje olajjal való megkenése során, az itt levő csakránál visszaveti a durvább befolyásokat. Végül a megnyitott négy energiaközpontot bezárja. A kereszt, amit a gyermek homlokára rajzolnak, megmarad az étertestben később is.

Áldozás: A keresztény áldozás gondolatformája egy olyan építmény, amely eszközül szolgál olyan – az imádkozók által – biztosított anyagok összegyűjtéséhez, melybe a magasabb szintekről áradó erő áradhat le.

Bérmálás: A bérmálás szentségének eredeti célja, hogy az Én és a (hétköznapi) személyiség között megtisztítsa, megerősítse a kapcsolatot. Az így kitágított csatornán a püspök Én -jén keresztül, az isteni erő beleárad a jelölt szellemébe

Papszentelés: Az áldás az éteragyat elárasztva felfelé árad a magasabb, szellemi testekhez.

Több vallási szertartás van, illetve szentség, melyeknek eredetileg mindig energetikai célja volt, azonban ahogyan elmaterializálódott a vallás is, már csak szokássá satnyultak. Egyes templomi szertartások angyali lényeket idéznek meg, amelyek részt is vettek a misén, tápláló energiájukkal segítve azt.

Felhasznált források:

Elisabeth Haich – Beavatás (1960)

Rudolf Steiner – Szellemi hierarchiák (Düsseldorf 1909)

Rudolf Steiner – Az év körforgása (Bécs, 1923)

Rudolf Steiner – Munkáselőadások (1924)

Arthur E. Powell – Az étertest és az éteri vilag (1925)

Arthur E. Powell – A mentális test (A gondolatok világa és a mennyország)(1927)

Ha tetszett, oszd meg másokkal is!

Bibliai titkok – Frigyláda, égi harc, Mózes, papi szentségek
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

error: Content is protected !!