Káin és Ábel története valódi jelentése

Káin és Ábel története valódi jelentése. Ki volt Ádám és Éva? Mi az eredendő bűn valódi értelme? Milyenek a Káin és az Ábel emberek? Hogyan hatnak és fejlődnek korszakokon át?

Az emberek általában két hibát követnek el eme ősi iratoknál. Vagy szó szerint veszik a bibliai történeteket, vagy (szimbolikus) mesének tekintik. De ezek a leírások beavatottak közlései. Akik számára szólt, pontosan értették mit jelent, de az átlagos, ősi tudást nem ismerő emberek ezt nem tudják.Itt még a szavak jelentése sem mindegy, hiszen nem úgy kell venni ezeket, hogy volt egy-egy ember, akikkel ez és ez történt. Ez így tényleg mese lenne. Figyelembe kell venni a kort és az emberi lény akkori állapotát. Az alábbiakban felvázolom a lényegét Ádám és Éva, majd Káin és Ábel története jelentésének.

Azonban ez csak a váza, ha mélyebben akarod érteni, máshol is utána kell nézned, például az alul megjelölt forrásokban. A beavatottak ősi tudása, annak jelentése a beavatott fáraók és papok által irányított Egyiptomban, Hermész írásaiban, a régi gnosztikusoknál, majd a rózsakereszteseknél maradt fenn. Ezeket részben közzétette Rudolf Steiner a 20. század elején, és megtalálható a rózsakereszt modern Szellemi Iskolájában.

Ádám és Éva története jelentése

Ádám és Éva története röviden, a megkísértés

A Biblia szerint Ádám és Éva az első emberpár. Ők a Paradicsomban élnek. Bármit megtehetnek, de Isten kijelenti, hogy ne egyenek a kert közepén levő fának ( a tudás fájának) a gyümölcséből. A kígyó azonban megkísérti Évát, azt mondja, ha esznek annak a fának a gyümölcséből, olyanok lesznek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat.

Éva evett belőle, Ádámnak is adott, amire Isten kiűzte őket a Paradicsomból. Ezután saját munkájuk által kellett megélniük. A későbbi keresztény értelmezés szerint ez a bűnbeesés, az eredendő bűn.

Ádám és Éva története valódi jelentése

Ha emlékszel a Lemúria történetét bemutató cikkre, ott olvashattad, hogy a Luciferi lényiségek abban az időszakban avatkoztak az emberiség fejlődésébe. Ennek következménye lett, hogy az ember azontúl rosszat is tehetett, ellenben szabadságot is kapott, a választás lehetőségét.

Hogyan született Ádám és Éva? A legtöbben azt hiszik a leírásokban Istenről van szó, azonban magasabb szellemi lények működtek közre. Éva létrejötte az egyik elohának köszönhető, Ádám pedig Jahve, vagyis Jehova által született meg. Lásd a nevek jelentését itt: Bibliai lények

A már említett Lemúriáról szóló cikkben az is olvasható, hogy amikor a Föld és Hold még együtt volt, a legtöbb lény a környező bolygókra távozott. De a fő emberpár maradt. Az ő történetük az ember leszállása az anyagba. Azáltal, hogy kívülről (külső érzékszervekkel) tekinthettek magukra, jöhetett létre bennük létezésük valódi tudata, s a választás által a szabadság lehetősége.

Ádám és Éva története valódi jelentése

Amint ma eredendő bűnnek neveznek, az valójában a tudatosság kezdete. Ha ez nem történik meg, az ember álomszerű állapotban létezne. Lenne, de ennek nem lenne olyan értelmében tudatában, mint ahogy a fizikai megtapasztalás élménye után lehetséges. A szabadság része az, hogy rosszat is tehet.

Káin és Ábel története valódi jelentése

Káin és Ábel története röviden az Ószövetségben

Röviden a történet: Káin és Ábel Éva fiai. A juhpásztor Ábel az elsőszülött bárányaiból, Káin a föld terméséből visz áldozatot az Úrnak. Ő csak Ábel áldozatára tekintett, ezért Káin haragra gyúlt, majd kihívta testvérét a mezőre. Megölte őt, ezért az Úr kiátkozta és elküldte Káint.

Káin és Ábel eredete

A már említett eloha Évával való kapcsolatából született Káin, Ádám és Éva kapcsolatából pedig Ábel. Mivel Káin nem közvetlenül Jahve parancsára született meg, az adományát az istenség nem fogadta el. Ádám és Éva további kapcsolatából született Szét (Set). Később Szét nemzetségéből származott Salamon, Káinéból pedig Hirám.

Kezdetben az ember férfi-női jellegű volt, s csak később jelent meg a nemek szétválása.

Káin férfias -t jelent, az Ábel név pedig a görög pneuma (szellem) szónak felel meg és női jellegű. A női elemet az inspirálja, ami közvetlenül az istenségtől származik.

Az, hogy Ábel pásztor volt, azt jelenti: őrizte a nyájat. Vagyis a szellemhez nem a maga erejéből jut el, hanem kinyilatkoztatásként megkapja, és őrzi.

A „föld” szóval az ősi nyelvben a fizikai síkra utaltak (föld, víz, levegő).

Káin földműves volt, ez azt jelenti: a fizikai síkon vált emberré, s megtanult ott élni. Ő az értelem közbenső eszköze, s munkája által igyekszik a szellemhez.

Káin és Ábel története elemzés, valódi jelentése

Ábel „elsőszülött bárányaiból” vitt az Úrnak, vagyis a szellem legértékesebb gyümölcseiből, amire az megelégedetten tekintett. Káin a föld terméséből vitt, ami azt jelenti értelmének termékeivel akar az istenség felé fordulni, ami amaz számára teljesen idegen, mivel azt az ember a szabadsága által vívta ki.

Ábel annak a megtestesülése, akinek asztrális teste felfelé törekszik, a szellemi világba. Káin pedig azé, aki lefelé, a fizikai síkra törekszik. Ezen asztráltestben születik egy olyan elhatározás, hogy akit jobbnak érez magánál, azt megölje. Később, az idők során a fizikai és étertest úgy vált az ember részévé, hogy nem tud visszaemlékezni, így ez a szörnyű érzése, kívánsága eltompult.

Eredetileg az emberi lény kétnemű volt. Ábel halálának következményeképpen megszűnt az önmagából való szaporodás lehetősége. Az, hogy a tudás fájának ismeretei az emberre szálltak, megöli a benne lakó Ábelt.

Káin és Ábel története a tűz és a víz fia

Káin az, aki a tudományokra és művészetekre törekszik. A különbözőség által az emberi nem szaporodása nem az elődök egyforma reprodukálása, hanem különböző egyedek megszületése lett. Mindez nem történhetett volna meg, ha a Káin által szimbolizált emberek egy része nem ereszkedik le a fizikai síkra.

Ábel az Isten fia, és Káin a fizikai sík, vagy ember fia. Az „eredendő bűn” ez esetben a különbözőség megjelenése, vagyis az új generációk nem az előzőek megismétlései. Káinnak arra a kérdésre, hogy hol van a testvére adott válasza „vajon őrzője vagyok az öcsémnek”, az egoizmus megszületése. Az Isten fiai óvakodtak attól, hogy a földiségbe hatoljanak, ezért véteknek számított, amikor kedvüket lelték a (Káin nemzetségéből származó) emberek lányainál.

Utóbbi – vagyis az isten-fiak és emberek lányai kapcsolata – által jött létre egy nemzedék, ami az emberi faj hanyatlásához vezetett.

Káin fiai annak az elohának az utódai, akik a Hold korszak idején az elohák csoportjából visszamaradtak. Az ő szenvedélyükből jött létre minden művészet és tudomány. A másik csoport szenvedélymentes, bölcsesség és jámborság árad belőlük. Belőlük származik a Jehova vallás, és ez a két csoport egészen a kereszténység megjelenéséig hasonlóképpen működött, mint régen.

Káin és Ábel – a szellemember és a természet szülte ember

Káin a tűz fia, Ábel a víz fia. Káin szellemember, Ábel nem. Mit jelent ez? A szellemember a szellemet birtokló, a másik a természet szülte léleklény. E két típus más fejlődési úton jut felfelé. A szellemember az elveszett fiú, akinek sorsa, hogy egyszer visszatérjen a lénye eredetéhez.

Káin áldozatát azért kell elutasítani, mert a haláltermészet életterületén uralkodó asztrális feltételek az ő művéhez nem alkalmasak, előbb meg kell változtatni őket. Káin belátja ezt, de először Ábelnél veszi észre és megpróbálja az Ábel-ember asztrális feltételeit kényszeríteni. A testvérgyilkosság nem más, mint asztrális erőltetés.

Mit jelent ez? Azt, ha valaki még nem áll készen, azt nem szabad egy magasabb megismeréshez, „felsőbb iskolához” késztetni. Nem jó egy embert szellemkapcsolatra kényszeríteni, mert annak még meg kell születnie. A szellemnek nincs szüksége kényszerítésre, ezért nem jó az az út. Ezt használják a természet-eonok, hogy valakit a csatlósukká tegyenek.

Ezek a bukott eonok (bolygó szellemek, melyeket a luciferi tudat hat át) mindig a saját érdekükben dolgoznak és teremtményeik léte is fontos az ő fennmaradásukhoz. Ők egy hierarchikusan szervezett papságot tartanak fenn, melyek szerepe, az eonikus lények életterének fenntartása, változatlan állapotban. Ők az eredeti szellemi tudást (teológusok segítségével) megcsonkítják.

A bukott eonok

A természet szülte emberek – azaz Ábel fejlődési vonala – a szellemi tan csonkított és elködösített változatával azóta a saját földi céljait próbálja megvalósítani. Ez jócskán jelen van az egyházakban és például ez az oka az olyan szellememberek üldözésének, mint a rózsakeresztesek.

Az Ábel „utódok” úgy állítják be, hogy Isten és a szellem érdekében cselekszenek, de valójában nem így van. Tőlük származik a szentek kultusza. Ama bizonyos konstantinápolyi zsinat, melyben kivették a szellem -et az ember hármasságából, mintha csak teste és lelke lenne, az ő működésük eredménye.

A mai világban hatékonyan használják fel a média eszközeit is, hogy tévútra vezessék az embereket. Látszólag a legszentebb, legigazabb célt képviselik, de valójában csak a saját érdekükben vezetnek félre, hogy minden maradjon a régiben. Ezekről a dolgokról bővebben olvashatsz a Pistis Sophia nevű, gnosztikus evangéliumban.

Káin Ábel út, káiniták és ábeliták lényege

A fentebbiek és a kép alapján láthatod a különbséget a Biblia Káin és Ábel története röviden összefoglalt lényegéből. A káiniták és ábeliták ellentétei innen erednek, és ez mind a mai napig jelen van, s lesz a történelemben. A luciferi hatások által befolyásolt ábeliták politikailag a jobb, az ahrimani befolyásolt káiniták politikailag a bal oldalban jelennek meg.

Vannak olyan emberek is, amelyek egy harmadik áramlatot képviselnek, akik önmagukban egyesítik a két princípiumot. Ennek első képviselője a már említett Hiram Abif volt, a középkorban pedig Christian Rosenkreutz. A 20. század elején a szellemtudomány adta meg a modern kori kifejlődésének gyakorlati alapjait. Mind az ábeliták, mind a káiniták gyűlölik ezt a harmadik áramlatot.

Felhasznált források:

Rudolf Steiner: A templomlegenda és az aranylegenda előadás sorozat – Káin és Ábel ellentéte előadás, A rózsakeresztesek misztériuma előadás 1904

Rudolf Steiner: Az okkult fejlődés hatása az emberre 1913

Jan van Rijckenborgh: Egyiptomi ős-Gnózis 3.

Gennagyij Bondarev „…és megismeritek az igazságot” könyv előszava (a fordítás megjelent az Antropozófiai írások Facebook oldalon)

Káin és Ábel története valódi jelentése, Ádám és Éva története
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

error: Content is protected !!