Szellem lélek test, étertest, asztrális test, Én meghatározása

Szellem lélek test, e szavak mindenki számára ismerősek, de az első kettőt gyakran keverik az emberek. A test alatt általában a fizikai testet értik, amit az érzékszerveikkel érzékelnek. Sokan azt hiszik, a szellem és a lélek ugyanaz, mások azt gondolják, a szellem az értelmi részünk.

Ennek oka a sok félremagyarázás, illetve szándékos torzítások a történelem folyamán. Rengetegen hiszik, hogy a lélek az örökkévaló, de ez nem így van. A lélek csak része a szellemnek. Ez a cikk bemutatja az asztráltest jelentése, vagy asztrál test mibenlétét, az éteri test lényegét, a fizikai testet és az Én -t, valamint ezek összefüggéseit és továbbfejlődött részeit. A test lélek szellem a fizikai és az éteri test, asztrál test, az Én, és ezek különböző összefüggéseinek együttese.

Hogyan tűnt el a szellem a szellem lélek test hármasságból?

A szellem lélek test hármassága az ősidőktől fogva ismert volt, minden fő spirituális iskolában, így például az egyiptomi papi képzésben is tanították. Azonban az első évezredben a keresztény egyház – saját céljai miatt – önkényesen kivette a tanításából a szellem -et és az embert testre és lélekre szűkítette.

Egészen a középkor elejéig az emberi lény három részéről beszéltek a szellemi tanítások. A 8. konstantinápolyi ökumenikus zsinaton, 869-ben, úgy határoztak, hogy az ember csak test és lélek, amely utóbbinak szellemi tulajdonságai is vannak. A későbbi bibliafordításokban a szellem szó helyét a lélek szó váltotta fel, ezzel eltorzítva az eredeti jelentést.Ezt vedd figyelembe ha ilyesmit olvasol, például nem szentlélek, hanem szent szellem van. Ez az önkényes változtatás sok kárt okozott a későbbi tanításokban, és innen ered, hogy sok ember azt hiszi, a lélek a lényeg, s a szellem csak valami metafora, fogalom. Alább megtekintheted az eredeti, valódi meghatározásokat.

Szellem lélek test meghatározása

Szellem jelentése, meghatározása, fogalma, lényege

A szellem lélek test hármasságának lényege. A szellem szó, vagyis a ’spirit’, a görög pneuma, illetve a latin spiritus szó fordítása. Eredeti jelentése ’az élet lehelete’. Ez az „isteni rész”, ami örök, mert minőségében azonos az Abszolútummal.
A szellem az örökkévaló, az az Én. Nem az ego, a hétköznapi személyiség, hanem a testtől és lélektől függetlenül is létező egyéni szellem. Vagyis az én vagyok a legfontosabb az életedben.

Lélek jelentése, meghatározása, fogalma, lényege

A lélek a szellem lélek test hármasságának középső része. A görög psziché szóból származik, amelynek jelentése lélek, illetve a lelki jelenségek összessége az egyénben. A lélek az csak részem (lelkem van), de “én” a szellem vagyok. A lélek az, amely által átéljük a fizikai (és nem fizikai) életünk élményeit.

Szellem lélek test - a szellem az örök

Érzelmi testnek is nevezik. A lélek többé-kevésbé az asztrális testben nyilvánul meg, amely a reinkarnációs ciklus elejétől a végéig a részünk. Az én (szellem) a lélek által nyilvánul meg a testben.

Test jelentése, meghatározása, fogalma, lényege

Test alatt – ebben az értelemben – a fizikai anyagokból felépült, külső érzékszerveinkkel érzékelhető, jól körülhatárolható részünket értjük. Fizikai testünk által érzékeljük a fizikai világot és működünk benne. A test a lélek nélkül nem rendelkezne vágyakkal, ösztönökkel, érzésekkel, a szellem nélkül pedig magasabb tudatossággal.

Test lélek szellem jelentése, megkülönböztetése

Rudolf Steiner nagyon szépen és világosan meghatározza a test és lélek, vagy lélek és szellem különbözőségét. Alább néhány gondolatot kimásoltam A világ és az ember szellemi megismerésének alapjai című könyv előadásaiból.

„Testünkkel múló kapcsolatot teremtünk a világgal; lelkünkben megőrizzük a világ benyomásait; szellemünkön át nyilatkozik meg nekünk az, amit a dolgok magukban rejtenek.

…Testünk révén rokonságban állunk mindazzal, amit a külvilágban érzékeink észlelnek. A külvilág anyagai alkotják testünket és a külvilág erői működnek benne. …Mindaz, ami testi folyamat, testi érzékekkel észlelhető, de a tetszésemet és nemtetszésemet, az örömömet és bánatomat testi érzékkel sem én nem észlelhetem, sem valaki más. A lélek a testi érzékszervek számára hozzáférhetetlen terület. Az ember testi léte mindenki előtt nyilvánvaló; lelki életünket mint saját külön világunkat magunkban hordozzuk.

Szellemünkkel a külvilágot magasabb módon ismerjük meg. Bár bensőnkben feltárulnak a külvilág titkai, de szellemünkkel kilépünk önmagunkból, hogy meghallgassuk azt, amit a dolgok saját magukról mondanak, tehát arról, aminek nem számunkra, hanem a dolgok számára van jelentősége. …az ember három világ polgára: teste révén a testével érzékelhető világhoz tartozik; lelkével felépíti saját világát; szelleme útján pedig olyan világ nyilatkozik meg előtte, amely a két előbbinél magasztosabb.

Mint ahogy a test különbözik a lélektől, úgy különbözik a lélek a szellemtől. A szén, hidrogén, nitrogén és oxigén részecskék mozgása még nem a lélek. A lelki élet csak ott kezdődik, amikor e mozgások közepette érzés keletkezik, például amikor édes ízt vagy örömöt érzünk. Éppen ilyen kevéssé beszélhetünk szellemről; míg csupán azokat a lelki élményeket vesszük tekintetbe, amelyekben akkor van részünk, amikor teljesen a külvilágnak és testi életünknek adjuk át magunkat. A lelkiség inkább csak alapja a szellemiségnek; ahogy a testiség is csak alapja a lelkiségnek.”

Szellem lélek test és az emberi lény 4 része

Minden egyes emberi lénynek 4 fő része van. Ezek: én, asztrális test, étertest, fizikai test. Mindezek további részekre is oszthatóak, illetve változnak, fejlődnek, de ebbe most nem megyünk bele. A fizikai testünkkel az ásványvilággal vagyunk rokon, étertestünkkel a növényekkel, asztrális testünkkel az állatokkal, én -ünk csak nekünk van.

Test lélek szellem – A fizikai test

Fizikai test az, amit a külső érzékszerveinkkel érzékelünk, minden szemmel látó ember számára látható és megtapintható, világosan körülhatárolható. A fizikai testre a fizikai világ törvényszerűségei vonatkoznak. Önmagától nem tudna létezni, de ez a létezése is csak a születésétől az elpusztulásáig tart.

Étertest jelentése, meghatározása

Az étertest áll a legközelebb a fizikai testhez, tulajdonképpen az tartja életben. Étertestünk nagyjából 5 cm-re terjed fizikai testünkön túl, ez közvetíti az életenergiákat. A fizikai test minden részecskéjét éteri burok veszi körül. Különféle erős érzéstelenítő szerek, vagy sokkhatás időlegesen csökkentheti (megszakíthatja) a kapcsolatot a fizikai testtel, miáltal eszméletvesztés, vagy látomások léphetnek fel.

Az energiaközpontok (csakrák) az étertesten át töltik fel energiával (és tudatossággal) a fizikai testet. Étertesttel a növények is rendelkeznek. Körülbelül a fogváltás időszakára (7 éves kor) alakul ki teljesen a saját étertestünk. Az étertest formálja meg a fizikai testet, működteti léte során, és a fizikai halál után 3 nappal feloszlik. Az étertestet élettestnek is hívják, az állatoknak és a növényeknek is van étertestük.

Megjegyzés: Az étertest feloldódása után még megmarad az esszenciája, amely az emberi lényhez tartozik, és mintegy csíraként alkotja a következő fizikai megtestesülés alapjait.

Asztrális test (asztráltest) jelentése, meghatározása

Asztráltestünk tartalmazza érzelmeinket, ösztöneinket, vágyainkat. Álmainkban elhagyja fizikai testünket az én-nel együtt és ebben tartózkodunk. Lélektestnek is nevezik, alakja változó, de általában a fizikai test képét veszi fel. A Castaneda -féle tolték gyakorlati használatban alakmás -nak nevezik. Az asztrális jelentése szó szerint csillagokkal kapcsolatos, ami utal eredetére.

Az asztrálanyag kitölti a fizikai atomok közötti tért. A lelkileg kevésbé fejlett ember asztrális teste kevésbé tagolt, sűrű, és sötét színekkel telt. Minél fejlettebb az ember lelkileg, az asztrális test annál élesebb körvonalú, tisztább, rendezettebb, fényesebb és nagyobb mértékben kiterjed.

Asztrális test

Az asztrális test legnagyobb része a fizikai test formáját veszi fel, a többi az aurában terjed ki. Az asztrális test élénken visszatükrözi az emberekben végbemenő érzelmeket. Az asztrális energiaközpontok egyeztethetők az éteri csakrákkal – bár nem esnek pontosan egybe – mindig érintkeznek.

Asztrális testünk reggel, ébredéskor fokozatosan húzódik bele a fizikai testbe és ez a folyamat nappal is tart. Hideg hatására összehúzódik, melegre tágul. A mérete jóval meghaladhatja az étertestét. A nemi érés idejére, kb. 14 éves korra alakul ki teljesen a saját asztrális test. Az állatoknak is van asztrális testük, de én-jük, azaz szellemük nincsen.

Szellem lélek test – Az Én jelentése, meghatározása

Az ember én-je 21 éves korára fejlődik ki teljesen. Az Én irányítja az „alsóbb” testeket. Az én-nek legalacsonyabb, külső világbeli kifejeződése az ego. Míg az asztráltest az érzésekkel, érzelmekkel kombinál, az Én működése a gondolkodással kapcsolatos, ezért hívják mentális testnek is. Az Én az, amiben a szellem él. Voltaképpen a „világszellem” elkülönült, önálló része.

Az Én több részből áll, a mentális test, vagy gondolattest térben az asztrálisat is körülveszi. Minél fejlettebb valaki mentálisan, annál fényesebb, sugárzóbb, s a részecskéi gyorsabban mozognak. A mentális test „felső” részét nevezzük kauzális testnek. Míg előbbi az alakkal rendelkező, utóbbi a forma nélküli gondolatokkal foglalkozik.

Az Én a magasabb szellemvilágbeli létező, az asztrális test tapasztalásként szolgál számára az alacsonyabb síkokon. Az emberi Én csak fokozatosan fejlődik függetlenné a világkorszakok során. A valódi, önálló én csak a Krisztus lény megjelenése után kezdett kialakulni, addig az egyes ember úgy gondolkodott, mint a faja, vagy népe. Ez alól kivételek a beavatottak voltak, akik megelőzték a fejlődést.

Az Én a Bibliában eloháknak nevezett lények (A forma szellemei – exuziák) hatásainak eredménye. Az embernél csak fokozatosan alakult ki, hogy mindenkinek egy teljesen különálló Én-je legyen.

Átalakított, továbbfejlesztett részek – manasz, buddhi, atman

A fejlődés során az ember fokozatosan megtisztítja, átalakítja asztráltestét. A teljesen átalakított rész lesz a szellem-én, vagy más néven manasz, amit magával visz. Az étertestét szintén átalakítja – ebben nagy szerepet játszanak a szokások, temperamentum – az átalakított étertest a buddhi, vagy életszellem.

A fizikai test átalakítása egy még nehezebb, hosszabb folyamat, míg az asztrálisnál az angyalok, az éternél az arkangyalok, itt az archék, vagy őskezdetek segítenek. Az átalakított fizikai rész lesz a szellem-ember, vagy atman. Így válik a szellem lélek test minden része magasabb rendűvé.

Összefüggések az élet során

Amikor megszületik az emberi fizikai test, éteri burok veszi körül és az étertest és 7 éves korára alakul ki a saját éterteste. Az asztráltest jelentése kapcsán a következőt érdemes tudni. Az asztrális burok nagyjából 14 éves koráig (személytől függően 12 -16 év is lehet) veszi körül, mire teljesen kialakul a saját asztrális teste. A tulajdonképpeni szellemi rész, vagyis az Én nagyjából 21 éves korára válik önállóvá az emberben.

Az élet előrehaladása folyamán van egy pont, amikor az asztrális test az étertestből kezd el szellemileg táplálkozni. Később pedig az étertest kezdi fogyasztani a fizikai testet, ami az időskori leépülés oka. A közbeeső időben az asztráltest és az Én – az élet élményeinek hatására – folyamatosan gazdagodik, fejlődik.

Az ásványok és más szilárd anyagok azért olyan tartósak, mert nincsen lelkük, szellemük, és éteri részük sem. Az élőlényeknek van, s amikor ezek elhagyják, elpusztulnak. A növényeknek étertestük van, az állatoknak asztrális testük is. Azonban az ember éterteste más, mivel az embernek szelleme is van, amellyel gondolkodik, s ehhez alakul.

Bár a test lélek szellem hármasságából a szellem a legfontosabb, a fentebb említett okok miatt számos helyen – még az irodalomban is – a lelket dicsőítik, mint lényeget, oly sikeresen kiűzte az egyház egykori vezetése a köztudatból. Mindez persze igazodik a világkorszakokhoz tartozó fejlődési ívekhez. Ha pedig a négyesség szempontjából nézzük, a legtöbben az asztráltest jelentése iránt kíváncsiak, mivel ez a leginkább közismert.

De az éteri test például a legközelebbi a fizikaihoz, s közvetlenül hat, s nehezebb a befolyásolása, bár szokásaink formálják. Mivel szemmel nem láthatóak, az emberek csak közvetve érzékelik a bennük lezajló változásokat. Ezeknek a fejlesztése leírása egy külön könyvet tölthetne meg – egyébként vannak ilyen művek.

Ha tetszett, lájkold és oszd meg másokkal is!

Szellem lélek test, étertest, asztrális test, Én meghatározása
Tagged on:

3 thoughts on “Szellem lélek test, étertest, asztrális test, Én meghatározása

 • at 9:09 du.
  Permalink

  Kedves Eyn! Tőled idézek:
  “A fizikai testünkkel az ásványvilággal vagyunk rokon, étertestünkkel a növényekkel, azstrális testünkkel az állatokkal, …”
  (s a magam “módján” így folytatnám:)… Én-ünkkel a Földdel vagyunk rokon. (Föld, Földanya, Föld bolygó)
  Mennyire egyeztethető össze ez azzal a tudással, amit megosztasz velünk? (Én a különböző “test”-minőségekkel nem foglalkoztam különösebben, az én utam más összefüggésrendszeren keresztül halad. )
  Szeretettel, Erika, aki Sija’Maa

  Reply
 • at 7:38 du.
  Permalink

  A különböző testek fejlesztéséhez milyen irodalom van? Konkrét könyveim? Köszönöm a segítséget.

  Reply
  • at 7:40 de.
   Permalink

   Ez egy roppant jó kérdés. Az a helyzet, hogy szétszórtan van a különböző szellemtudományi könyvekben, illetve részben máshol.
   Steiner – Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez című művében az egyes energiaközpontok működését kifejlesztő tulajdonságok, gyakorlatok jól le vannak írva, de nem mind. Sok más ezoterikus irodalomban vannak a testeket fejlesztő gyakorlatok, de nincsen megkülönböztetve melyik mire és hogyan hat.

   Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

error: Content is protected !!