Teremtés könyve, története, 7 nap, bolygóállapotok

Jelenleg a Teremtés könyve szövegének valódi jelentését rendkívül kevés ember ismeri mélyrehatóan. Elég gyermeklelkű, aki a teremtés könyvét szó szerint veszi. De annak sincsen igaza, aki elveti, mint mesét. A Teremtés könyve valós eseményekről tudósít, ám ennek eredeti értelme a mai ember számára eltorzult a többszörös fordítások és a hozzá nem értések révén.

De szerencsére minden korban jelen voltak azok a fejlett entitások (emberek), akik az akasha ismerete által pontosan értették amiről a bibliai Teremtés könyve beszél.Teremtés könyve magyarázata

A Teremtés könyve Mózestől származik. Mózes volt az utolsó jelentős egyiptomi beavatott, aki magas fokon olvasni tudott az akasha krónikában. A Teremtés könyve eseményeit nem a saját kútfőjéből vette, hanem egyenest az akashából. A Teremtés könyvében leírtakkal kapcsolatban érdemes néhány dolgot tisztázni.

1. A Teremtés könyve nem a Világegyetem létrehozásáról, hanem a bolygórendszerünk, s azon belül is az emberi faj létrejöttéről szól. Ezt sem az elejétől meséli el, hanem egy bizonyos ponttól kezdve.

2. A Teremtés könyvében szereplő napok nem a mai értelemben vett napok, hiszen akkor ezek még nem is léteztek.

3. A mai tudomány értelmében vett evolúció csak bizonyos értelemben igaz, amennyiben behunyjuk szemünket minden szellemi előtt és csak a fizikaira figyelünk.

4. Az ember, mint szellemi lény „kezdetektől” fogva jelen volt, fizikai alakban azonban csak akkor lépett a földre, amikor már minden körülmény adott volt. Nem az állatvilágból fejlődött ki, hanem éppen egyes visszafejlődött emberi lényekből lettek az ősemberek.

5. Az emberi lényt – nagyon hosszú idő alatt – magasabb szellemi lények hozták létre és irányították fejlődését, amely folyamat még ma is tart.

Teremtés könyve magyarázata

Arról az időszakról amelyet a Teremtés könyve átölel, könyveket lehetne írni, de ahhoz, hogy minden részletét kellőképpen megértsük, rengeteg dologba bele kellene merülnünk, hogy teljes és tiszta legyen a kép. Ezért, hogy az egyszerű olvasó is könnyen eligazodjon, ezúttal csak érintem a teremtés könyvének titkait.


A Teremtés könyvével kapcsolatban több forrás is felmerülhet. Aki mélyen el kíván merülni a témában, annak Rudolf Steiner: A bibliai teremtéstörténet titkai c. könyvet ajánlom, amely a legalaposabb és számos kérdésre választ ad. Az alábbi sorokban is bőven merítettem ebből a műből.

A teremtés története

A Teremtés könyve elején leírtak nem szemmel látható eseményekről írnak. A régi nyelvek fogalmaikban és kifejezésmódjukban erősen kötődtek a lelki-szellemihez, ugyanis az akkori ember nem csupán a 3 fizikai dimenziót érzékelte, hanem bizonyos fokig még belelátott a szellemvilágba.

Az ősi héber nyelv, az akkori ember lelkében képszerű képzeteket váltott ki. Éppen ezért az eredeti szöveget nem könnyű úgy más nyelvekre fordítani, hogy az értelme el ne vesszen, nem is szólva egyes képszerű szavak jelentéséről. A Teremtés könyvének kezdő sora a „Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet” helyett, így szól:
Kezdetben teremték az istenek az eget és a földet.

Ez a kezdetben korántsem a Világegyetem kezdetét jelöli, hanem a bolygórendszerünk kialakulásának egy pontját, amikor a Nap és a Föld különvált. Az istenek azon szellemi lények csoportját jelenti, akik egyesítették tevékenységeiket azon cél érdekében, hogy létrehozzák a földi embert.

A teremték szó ezen lények szellemi-lelki tevékenységét, teremtő gondolkodását jelenti.
Az „…. Isten lelke lebegett a vizek fölött” az igazi fordításban így hangozna: „Az istenek szelleme lebegett a szétterülő anyagi tömegek (vizek) felett.” Régen a Föld és a Nap egy volt, miután szétvált, a fény immár nem belül volt, hanem kívülről sugározhatott a Földre. „És az istenek szóltak: Legyen világosság! És lőn világosság abban, ami sötétség vala.

Ezek a szellemi lények elválasztották a légneműt a cseppfolyóstól, majd ebből válik ki a szilárd anyag. Ezek azonban még nem a mai értelemben vett halmazállapotok, azok csak később alakultak ki. Ezek után következett a növény-jellegű kisarjadása a föld (szilárd) szerűségből, de nem a ma ismert növények, hanem a növények csoportszellemei, amiből a fajták erednek. Őket követte az állatszerűség.

Azonban a lényeg a földi ember létrehozása. „Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.” Ez utóbbi azt jelenti, hogy az ember (nem a mai, hanem a szellemi lény) hím-nőnemű volt egyszerre. Amikor az ember már fizikai lényként megjelent, férfivá és nővé differenciálódott. A jelenlegi emberi test csak az ásványvilág kialakulása után jelenhetett meg.

Teremtés története

A nemek szétválása a Napról és a Holdról származó erők keveredése folytán jött létre. A férfiak étertestét a Hold befolyásolja jobban, a fizikai testét, pedig a Nap. A nők esetében ez pont fordítva van. A női jelleg mindig hasonló utódokat produkálna, de a férfiakból a nőkbe áradó erő által, megjelenik a különbözőség és az egyéniség.

Bolygóállapotok (planetáris inkarnációk) – Emberfejlődés 7 szintje

A bolygóállapotok – más néven planetáris inkarnációk – bolygónk és a hozzá tartozó lények évmilliárdok alatt lezajló állapotait mutatja be. Ennek leírása a spirituális irodalomban található, különösen a rózsakeresztesek, teozófusok és a szellemtudomány foglalkozik részletesen vele. De jelen van a vallási művekben, több ponton kapcsolható a mai tudomány felfedezéseihez.

A bolygóállapotok 7 állapotát mutatja be a Föld (Naprendszer) és az emberi lény, valamint más lények fejlődésének. Ez sok millió évet ível át, és az első időszakok olyan állapotok voltak, amelyeket fizikai szemmel még nem lehetett volna érzékelni. A téma annyira tág ismereteket ölel fel, hogy részletes bemutatása könyveket venne igénybe, ezért a kevésbé jártas olvasókra is gondolva, csak röviden, a leglényegesebb dolgokat említem meg.

A Teremtés könyve 7 napja nem ez, mivel az onnantól indul, amikor a Nap és a Föld különvált, az ember létrejöttéig. Tehát az emberiségfejlődés az emberi lény szellemi csírájától, szuper tudatos lénnyé való fejlődését mutatja be. A Teremtés könyve ennek csupán egyik része.

A 7 nap, 7 bolygóállapot

A bolygóállapotok pontosan 7 állapotot jelent, ezeket a Szaturnusz, Nap, Hold, Föld, Jupiter, Vénusz és Vulkán nevekkel jelöljük. Az első három a múlt – jelenleg a Föld állapotban vagyunk, amely két korszakra osztható – és az utolsó három a jövő. Ezek az ősi elnevezések részben megmaradtak napjaink neveiben is, amely a magyar nyelvben már kevéssé, de más nyelvekben még jobban észrevehető:

Szaturnusz – angol: Saturday (Saturn = Szaturnusz) – Szaturnusz nap – Szombat
Nap – angol: Sunday (Sun = Nap) – Nap nap – Vasárnap
Hold – angol: Monday (Moon = Hold) Hold nap – Hétfő
Föld 1. szakasz – francia: Mardi – Mars nap – Kedd
Föld 2. szakasz – francia: Mecredi – Merkúr nap – Szerda
Jupiter – francia: Jeudi – Jupiter nap – Csütörtök
Vénusz – latin: dies Veneris – Vénusz nap – Péntek

A bolygóállapotok között szellemi állapotok vannak és minden egyes bolygóállapot egy-egy újabb inkarnáció. Az átmeneti állapotok is több millió év. A Teremtés könyve 7 napja a régi Szaturnusz, Hold és Nap bolygóállapotok újjáéledése, új formában.

Emberfejlődés – a 7 bolygóállapot

Sok-sok millió évvel ezelőttről indulunk, a Naprendszerünk keletkezése előtti időkből és az ugyanilyen távoli jövővel fejezzük be.

Ős-Szaturnusz

Az Ős-Szaturnusz anyaga még a levegőénél is ritkább, a kiterjedő hő állapotának felelt meg. Az Ős-Szaturnusz visszaverte a fényt, ezért belül sötét volt, csak a fejlődésének vége felé kezdett világosodni. Az Ős-Szaturnusz mindent visszasugárzott és visszatükrözött. Az ember fizikai teste itt jött létre, amely azonban hő állapotú volt, a későbbi fizikai ember csíráját hordozta magában.

A későbbi érzékszervek alapjai rakódtak le. De nem voltak képesek önálló érzékelésre, más, magasabb rendű szellemi lények általuk érzékeltek. Ugyanezen szellemi lények irányítása alatt alakult az ember, akinek a tudatállapota a mély transzhoz hasonló volt, mint amilyen a mai ásványok tudatszintje.

Ős-Nap

Ennek sűrűsége nagyjából megegyezik a mai levegő sűrűségével. Az Ős-Nap nem sugárzott vissza mindent, mint az Ős-Szaturnusz, hanem előbb áthatotta magát és aztán sugározta vissza, mert már rendelkezett étertesttel. Az Ős-Nap színek, hangok és illatok formájában sugározta vissza a kozmikus tér elemeit.

Az Ős-napon az ember fizikai testét áthatotta az étertest és akkor már levegő sűrűségű lett. Átalakultak az Ős-Szaturnuszon kialakult érzékszervek és elkezdtek formálódni a növekedés, az anyagcsere és a szaporodás szervei. Az Ős-Napon levő emberi lények így ahhoz hasonló állapotban voltak, mint ma a növények.


Az Ős-Napon voltak lények, amelyek visszamaradtak a Szaturnuszi lét fejlődési fokán, ezek nem voltak képesek befogadni és visszaküldeni, ami a kozmikus térből beléjük áramlott. Mivel közvetlenül sugározták vissza az őket ért hatásokat és nem tudták saját fényüket kibocsátani, ezáltal sötét beékelődésekként jelentek meg az Ős-Napon. Ezek a beékelődések – a szaturnuszi maradványok – a mai napfoltok.

Ős-Hold

A Nap – a legfejlettebb szellemi lényekkel – kivált és állócsillaggá fejlődött, a visszamaradt rész pedig az Ős-Hold – amely a mai Föld és Hold előde, körülötte keringett. Az Ős-Hold úgy keringett a Nap körül, hogy egy kör folyamán csak egyszer fordult meg a saját tengelye körül, ezért mindig ugyanazon oldalával fordult a Nap felé. Amíg az Ős-Szaturnusz hőszerű, az Ős-Nap gázszerű, az Ős-Hold folyékony, pépszerű volt. A legkeményebb részei a növény-ásványi részek voltak.

Az Ős-Holdon az ember már rendelkezett asztráltesttel is, aminek következménye volt a képtudat, amelynek mai maradványa az álmok. Kifejlődött az idegrendszer kezdetleges formája. Abban az időben még nem volt az embernek saját Én-je, ez a magasabb szellemi lényekkel együttműködött, körülbelül úgy, mint ma az állatok csoportlelke.

Föld

Azok a szubsztanciák és lények, amelyek használhatatlanok voltak, leváltak – az ő maradványuk a jelenlegi Hold – a többi visszamaradt és ők alkották a Föld-et. Mindez sok millió évvel ezelőtt történt – a régi lemuriai időkben – ezután fejlődtek ki a mai növények, állatok és emberek.

A Föld bolygóállapota során érkezett az ember fizikai testéhez – az étertest és az asztráltest mellé – az Én. A Föld bolygóállapot két részre osztható: az egyiket a vérrel és a vérben levő vas megjelenésével – a Marssal való kapcsolatot jelezve – Mars -nak hívjuk, a másik korszak, amely egyre függetlenebbé és szabaddá teszi az ember lelkét, a Merkúr.

Egy másik írásban olvashatod az emberi tudat fejlődését a Földön.

Bolygóállapotok, emberfejlődés

A jövőbeli bolygóállapotokról röviden:

Jupiter

A távoli jövőben, a bolygó következő inkarnációs állapotában nem lesz ásványvilág, mert az ásványvilág erői növényi erőkké változnak. A Hold és a Föld egyesül. Az emberek pszichikai tudattal fognak rendelkezni, vagyis tudatos, éber állapotban érzékelik a képi (álom) tudatot. Látni fogják az aurát, és azt is, ami a másik ember lelkében él. Az ember éterteste olyan szintre fejlődik, mint jelenleg a fizikai teste van.

Vénusz

Nem lesz növényvilág, az átváltozott állatvilág mellett, a különböző fokokon álló, három emberi világ lesz. A Nap is egyesül a Földdel. A fejlődést akadályozó lények egy kozmikus testként lehasadnak, mint hajdanán a Hold. Az embernek ún. inspirációs tudatállapota lesz, amely által a lények természetébe tekinthet. Mintegy hangként fogja érzékelni mások lényét, mivel minden individualitásnak egy saját hangzása lesz. Az ember asztrálteste olyan szintre fejlődik, mint jelenleg a fizikai teste van.

Vulkán

A Vulkán inkarnációban az ember eléri a szellemi tudatot, vagyis nem csak azt érzékeli, ami a bolygón történik, hanem azt is, ami a körülötte levő kozmoszban. Az Én is eléri fejlődése legmagasabb fokát.

Az ember tudatállapotai az egyes bolygóállapotokban

Szaturnusz: mély transz tudatállapot – ásványi
Nap: alvástudat – növényi
Hold: képtudat (álom) – állati
Föld: nappali tudat – emberi
Jupiter: pszichikai tudat (éber képtudat)
Vénusz: inspirációs tudat (éber alvástudat)
Vulkán: szellemi tudat (egyetemes tudat)

Ha tetszett, lájkold és oszd meg másokkal is!

Teremtés könyve, története, 7 nap, bolygóállapotok, emberfejlődés
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

error: Content is protected !!