Asztrológia eredete, jelentése, állatövi csillagképek, jegyek

Asztrológia eredete, jelentése ma már a külsődleges tudomány számára teljes félreértés. Ugyanígy az állatövi csillagképek, jegyek értelme is javarészt félreértelmezett. Ez egy hatalmas témakör, így ebben a szövegben csak az alapokat tisztázzuk ezekkel kapcsolatban.

Amit azok írnak erről, akik csak a ma használt asztrológiát ismerik, vagy tanulmányozták, többnyire külsőséges feltételezéseken alapul. Az asztrológia nem csillagjóslás, és valójában sokkal tudományosabb, mint egynémely mai tudomány, de ehhez nem a régi maradékát kell megfigyelni, hanem az eredeti tudományt.Asztrológia eredete

Az asztrológia eredete egy ősi tudomány, amelynek hajdani lényege és sokrétűsége mára elkopott, degradálódott. Az eredeti asztrológiának semmi köze a babonákhoz, a világegyetem törvényeinek pontos ismeretein alapult. A mai horoszkópnézegetés, amikor egy-egy napra, egy adott jegy szülöttének leírják, hogy mi történhet vele, a régi tudományhoz képest csupán gyerekeknek való játszadozás.

Az asztrológia eredete nem természet tudomány, hanem egy beavatási tudomány és megismerés rendszer része. Az egy más kérdés, hogy mai létét részben annak köszönheti, oly sokan szeretnék jóslás céljából használni, s ekképpen igénybe venni. Az asztrológia eredete jóval ősibb időkre nyúlik vissza, az ókorbeli közel-keleti, egyiptomi jelenléte még ennek a tudásnak a maradéka.

Őseink pontosan ismerték a „csillagok tudományát”, ez a tudás egészen az egyiptomi időkig magas fokon jelen volt, majd az ókor végére elérte az elvilágosiasodás szele, és a középkor teljesen eltorzította. Amikor az emberi szellemi tudat kezdett teljesen elhomályosulni és az 5 érzékszerv által közvetített valóságra összpontosítani, akkor kezdték az asztrológiai tudást is külsőleg értelmezni.

Az asztrológia jelentése, értelme

A fizikai és a biológiai törvények a szellemi törvények anyagi leképeződései. Az asztrológia nem keverendő össze semmilyen szempontból a mai csillagászattal, amely csak a világmindenség külső jelenségeivel foglalkozik. Nem is az emberek sorsát határozza meg, a csillagok inkább mint „jelzőberendezések” működnek.

„…nem kell az okokat a csillagokban keresni. A csillagokban világórát láthatunk, ami megadja a ritmust, ami alapján az emberi és a népélet lejátszódik. …mindaz, amit ebben az irányban most űznek, tökéletes dilettantizmus, igazi babona, a külvilág számára ezen dolgok igaz tudománya nagyrészt veszendőbe megy.”

Rudolf Steiner

Van egy hatalmas félreértés az asztrológiával kapcsolatban. Hogy Steiner hasonlatát kölcsönözzem – aki többek között a munkáselőadások sorozatában is beszélt az asztrológia eredete, jelentése kérdéseiről – bizonyos szempontból olyan, mint egy óra. Nem mondjuk azt, hogy az óra dönti el mit tegyünk, de az időpontokhoz tartva magunkat cselekszünk.

Asztrológia jelentése, értelme

Tehát őrültség azt hinni, hogy a csillagok döntik el helyettünk a sorsunkat. Azonban aki ismeri az égitestek járását, meg tudja mondani, hogy bizonyos események és változások mikor következhetnek be. Ennek semmi köze ahhoz, hogy minden előre el lenne rendelve, hanem arról van szó, hogy léteznek bizonyos keretek, amelyek mentén a fejlődés lezajlik.

Világunkban minden egyfajta ciklikusságra, rendszerre épül, amelyben harmonikusan vesznek részt az égitestek is. A Hold erők például hatással vannak az állatok, növények és emberek növekedési, valamint szaporodási ciklusaira. Igazából minden égitest mögött egy szellemi húzódik meg, mivel semmi fizikai nem létezhet önmagában.

A „sima” csillagászatnak megvan az a hatalmas korláta, hogy mindent fizikailag szemlél, amit pedig nem tud megmagyarázni, elnevezi sötét energiának, sötét erőnek. Egyebekben a csillagászat egy csodálatos és nagyon sokrétű tudomány, de amíg tisztán csak fizikai erőket és véletlent feltételez minden mögött, sosem juthat igazi megismerésekre.

Az ember képes irányítani a sorsát

A természetben az ember az egyetlen, amely képes saját sorsát uralni. Minél fejlettebb szellemi szintre jut valaki, annál nagyobb mértékben teheti ezt meg. A fejlődésük „csúcspontjára” ért emberek azáltal, hogy személyes létük fölé emelkedtek, kikerülnek saját csillagjegyük korlátozásai alól.

Amikor valaki már az összes szükséges tapasztalatot megszerezte földi inkarnációi során, már megismerte a különböző csillagjegyű személyiségtípusok általi életeket, ezáltal „levetheti” ezeket. Ami azt jelenti, hogy tudatában van mindezen lehetséges személyiségeknek, de ő már egyikkel sem azonosul, számára ezek csak szerepek lennének.

„Minden jelenség ki van szolgáltatva ezeknek az erőknek, csupán egyetlen élőlény rendelkezik a képességgel, hogy az összes – a világegyetemben, a saját lényében és sorsában megnyilvánuló – energiát és erőt uralja, és tetszése szerint irányítsa: az ember. De csak akkor, ha ezeknek az erőknek a tudatára ébred, felismeri, és legyőzi magában őket!”

Ptahhotep főpap (Elisabeth Haich: Beavatás)

Asztrológia eredete – Világévek, világhónapok és világkorszakok

Az ősi ismeretek szerint vannak, világévek, világhónapok és világkorszakok, amelyekben más-más hatások érik a Földet, s ezáltal a fejlődés mindig új irányokat vesz. Egy teljes kör az állatövön 25 920 év alatt zajlik le, s ez 12 hónapra oszlik, ezek mindegyike 2160 évig tart. Lásd részletesen itt: Asztrológiai világkorszakok

Minden korszaknak megvan a maga szerepe, s mindig az uralkodó csillagjegy van a legnagyobb hatással a földi életre. Általában az egyes világhónapok közötti átváltozásokat komoly események előzik meg amelyeket fellelhetünk a történelemben. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a csillagjegy döntené el az eseményeket, sokkal inkább a lehetőségeket adja.

Világévek, világhónapok, világkorszakok

Roppant érdekes Willi Sucher 1969 -es előadássorozata: Kozmikus kereszténység (ezen a linken letölthető) címmel. Ebben nagyon szépen levezeti a csillagok állása, mozgása, és a világ történelmében, a kereszténység létrejöttében, sorsában levő párhuzamokat.

Ugyanilyen ciklusok jelen vannak az emberi életben is, amelyet 7 éves ciklusokra oszthatunk, melyekben mindig más változás történik meg. Az emberi fejlődésnek éppen az a célja, hogy minél jobban függetlenedjen a csillaghatásoktól, sorsát saját maga szabja meg. Ez persze sok-sok évezreden át tartó folyamat.

Az állatövi csillagképek eredete, keletkezése, az állatöv jegyek neveinek okai

Az állatövvel kapcsolatos alábbi összefoglalóhoz felhasználtam forrásként:

Rudolf Steiner – Állatok, planéták és kozmosz (előadások Düsseldorf 1909)

Ha olvastad a bolygófejlődésről szóló írást, emlékszel, hogy a régi Szaturnusz állapotban az ember, a Nap állapotban pedig az állati testek első kezdeményei keletkeztek. Ezt azonban nem fizikailag kell elképzelni, hiszen előbbi esetében hő, utóbbinál pedig gáz halmazállapot volt a sűrűség.

A régi Nap állapotban ezt a kerubok világa vette körül. Ezek a kerubok négy oldalról vették körül a Napot. A régi beavatási tradíciókban – évezredekkel időszámításunk előtt – köztük az óegyiptomi csodálatos tudományokban, a négy oldalról közeledő kerubokat így hívták: Bika, Oroszlán, Sas, Ember.

Ez korántsem véletlen, mert a beavatottak szellemi tudata előtt ezek a lények éterikus alakban jelentek meg, mint szárnyas állatok, illetve ember. Az állatok az állatövnek a Napon kialakult képmásai. A mai állatok ezeknek a formáknak a mindenféle alakba torzult, kései utódai.

Állatövi csillagképek, jegyek eredete

A négy kerubnak van két-két kísérője – jobb és bal oldalról – így pontosan 12 erőhatást képviselnek. Ezek alkotják a 12 asztrológiai hónap neveit.

Azonban maga az állatöv nem csak a kerubokat jelenti. A felső szellemi hierarchia lényei – a kerubok alatt álló trónok és a felettük egy szinttel levő szeráfok – is a részei. Ezek mintegy gyűrűként vették körül már a régi Szaturnusz állapotot. Annak belsejéből kitekintve pedig 12 különböző irányba nézve, 12 lényre látnánk.

Ezek 12 különböző lény (a felső szellemi hierarchiából), melyeket az irány szerint neveztek el, hogy a csillagvilág mely részére nézve láthatóak. Az ember különböző szerveinek kezdeményeit ezek a szellemi lények alakították ki. Innen erednek az elnevezések, és az is, hogy az ember a mikrokozmosz.

Ahogyan a régi Szaturnusz körbeforgott, úgy alakultak ki a mai szervek kezdeményei. Az Oroszlán jegye alatt a szív kezdeménye, a Rák alatt a mellkas, az Ikrek alatt a két oldal szimmetriája, és így tovább. A régi állatövi jegy ábrázolásokon még látszanak ezek a testrészek.

Asztrológia eredete, az állatöv és az ember

Állatövi jegyek elnevezései változásának okai – Sas helyett Skorpió, Ember helyett Vízöntő

Minden folyamatos keringésben van, így az idő haladtával az állatöv csillagkonstellációi is – egy pontból tekintve – mintegy körbe haladnak az égen. Így váltakoznak a világkorszakok. A régi Napon gömbökként keringtek a nagy élőlények, melyek a Sas régiója alá érve keletkeztek.

Amikor újra körbeértek, ugyanitt olyan hatás érte őket, amely megölte. Ezért hívják ezt a régiót újólag a Skorpió régiójának. Az ember a régi Hold állapotban mintegy víz sűrűségű volt, és itt oltották bele az asztráltestet. Az állatövnek a Vízöntő régiója volt az, amely az embernek a(z akkori) tudatot adta. Így ma már az Ember helyett a Vízöntő név szerepel.

Ha egy nap eljut addig a fejlődési pontig, hogy újra egyesül a bolygóival, akkor maga is állatövvé válik. Vagyis a világűrből hat, és képes egy új naprendszert önmagából létrehozni.

Az asztrológia eredete, lényege

Amit közölni akartam ezzel az írással az, hogy az asztrológia nem egy sorsmeghatározó „előírt karma”, hanem egy jelzőeszköz, amely által jobban megismerhető a világ és az ember, és mélyebben megérthetőek a folyamatai. Semmilyen más leírás nem határozza meg pontosabban a különböző embertípusokat, ez azonban nem statikus, mert egyrészt senki sem 100 százalékosan „egyféle”, másrészt az élet tapasztalatai által mindenki változik.

Még a Carlos Castaneda által közölt tolték tanításokban is fellelhetőek a négy égtáj általi különböző erőhatások leírása. Ezek szerint alakul ki a harcosok egy-egy teljes csoportja, akik hasonló és egymást kiegészítő tulajdonságokkal redelkeznek. Négy hármas csoportot alkotva alakul ki a naguál társasága.

Senki sem születik ugyanazzal a csillagjeggyel a következő életében, mint ahogy a születés és halál időpontja sem ugyanaz, mert a fejlődés értelme, a különböző tapasztalás. Az asztrológia eredete, az állatövi csillagképek jelentősége abban van, hogy valódi megismeréshez jussunk, semmint jósláshoz használjuk ezt a tudást.

Ha tetszett, oszd meg másokkal is!

Asztrológia eredete, jelentése, állatövi csillagképek, jegyek
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

error: Content is protected !!